Novodobé pirátství

| Autor: Bohoušek | Rubrika: Zpravodaj | Vydáno dne: 6. 3. 2004 |

… Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra od ledna realizuje nový preventivní projekt pro děti s názvem „Svět očima dětí“. Cílem tohoto projektu je prevence nejen sociálně patologických jevů, ale také zvyšování informovanosti z různých oblastí za pomoci tvůrčí činnosti dětí.

První vyhlášené téma se zabývá problematikou duševního vlastnictví, které bylo dětem přiblíženo názvem „Novodobé pirátství“. Pro úplnou informovanost nejen dětí, ale také pedagogů byla vypracována podrobná brožurka zahrnující:
vymezení pojmů duševního vlastnictví
roztřídění segmentů duševního vlastnictví
trestně právní kvalifikace přestupků či porušování jednotlivých práv
specifikace nejčastějších druhů pirátství (hudební, výrobkové, softwarové, pirátství audiovizuálních děl, pirátství veřejné projekce, pirátství na tržištích a burzách, pirátství ve video prodejnách a půjčovnách, krádeže signálu, internetové pirátství atd.)
rozsudky a trestní příkazy jednotlivých druhů pirátství
kontakty na organizace chránící duševní vlastnictví
statistiky, fotodokumentace
kvíz.

Tato brožurka je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/soutez

Úkolem dětí je podle zvolené soutěžní kategorie a na základě získaných informací vytvořit a realizovat soutěžní díla, která budou hodnocena v pěti kategoriích zpracování:
Hudební (zpěv, tanec, složení skladby, hra na hudební nástroj, …)
Dramatická (přednes, vytvoření divadelního představení, příběhu, šotu,… )
Výpočetní technika (např. vytvoření webových stránek na dané téma, vyhledávání zdrojů a jejich následné zpracování, práce s výpočetní technikou k dosažení určitého výsledku)
Literární (vlastní názory, básně, pohádky, …)
Výtvarná (výkresy, trojrozměrná díla, …)

Pomocné okruhy přibližující pohled na problematiku:
Jaký můžeme mít vztah k námi vytvořeným dílům;
Proč je nutné bránit naše myšlenky, díla
Kvalita je mnohdy důležitější než cena za výrobek či zboží
Ochrana našich myšlenek, nápadů - proč by za můj výrobek (nápad) měl získávat peníze někdo cizí
Hudební pirátství, softwarové pirátství, výrobkové pirátství,….

Zpracování zadaných témat:
Maximální počet dětí pracujících na díle: 3 děti
Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr: 1x1 m
Trojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr: 0,5 x 0,5 x 0,5 m
Literární díla mohou mít maximálně: 2 strany
Kinematografická díla mohou mít maximálně (divadlo): 10 minut

Soutěžní díla k soutěžním tématům je možné zasílat průběžně na adresu:
Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21TP,
170 34 Praha 7 - Letná, do rohu obálky heslo: „Svět očima dětí“ . Každé soutěžní dílo musí obsahovat: viditelný název tématu, jméno dítěte, věk, třídu, adresu a telefon školy.


Mgr. Marie Masaříková
pověřena řízením odboru

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2004031705-novodobe-piratstvi.html