Jaroslav Foglar a spoločenská dimenzia premeny človeka

| Autor: Bohoušek | Rubrika: Zpravodaj | Vydáno dne: 18. 9. 2018 |

Štefan ŠrobárAbstrakt: Celé Foglarovo dielo prenikajú silné etické motívy. O Bohu sa síce autor priamo nezmieňuje, ale pozorný čitateľ môže vytušiť jeho prítomnosť v prírode, vo svete a v ľudskom živote. Mladí ľudia potrebujú veľké ideály, ktoré im pomôžu pri objavovaní zmyslu ich života. Dnes by sme povedali, že ide o hľadanie religiozity v sekularite. Putovanie za tajomstvom priťahuje mladých ľudí vo Foglarových knihách. Charizmatická osobnosť môže podnietiť vznik otvoreného a dialogického spoločenstva. V takomto spoločenstve kde panujú autentické vzťahy medzi jeho členmi sa môže jedinec naučiť uvažovať o sebe samom, o vlastných chybách a možnostiach zmeny životnej orientácie. Vytváranie dobrých vzťahov je dlhodobý proces. Otvorené spoločenstvo nezanikne smrťou jeho členov, ale bude ďalej pôsobiť ako výzva pre iných. Foglar svojimi príbehmi apeluje na čitateľa, aby sa aj on odhodlal zanechať doterajší spôsob života a začal viesť nový život. Tak sa stane poslom nádeje vo svojom okolí.

Text zazněl jako přednáška na konferenci Fenomén Foglar z hlediska vědy a náboženství na Katedře religionistiky Husitské teologické fakulty UK v Praze 13.5.2017.

Celý text, včetně poznámek pod čarou ve formátu PDF si můžete stáhnout a následně přečíst zde.

Autorem textu je Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc., který nám o sobě napsal: "Po absolvovaní Agronomickej fakulty (odbor fytotechnický) Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre som vykonal internú vedeckú ašpirantúru na Ústave experimentálnej fytopatológie a entomológie Slovenskej akadémie vied v Ivánke pri Dunaji. Po obhájení kandidátskej dizertačnej práce som získal titul kandidát vied. Po získaní vedeckej hodnosti kandidáta vied som pracoval ako vedecký pracovník v obore ochrany rastlín v uvedenom ústave. Absolvoval som tiež štúdium teológie na katolíckej teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som získal titul magister. V súčasnosti sa venujem prednáškovej a publikačnej činnosti v oblasti environmentalistiky, filozofie, etiky a teológie. Prednášam na vysokých školách, vedeckých sympóziách a konferenciách, ako aj pre miestne skupiny Českej křesťanskej akadémie a pre VKH Brno, Olomouc a Praha. Publikujem vo vedeckých a odborných časopisoch, ako aj knižné publikácie. Som členom Slovenského filozofického zväzu. Žijem v Bratislave."

BOHOUSEK.CZ (www.bohousek.cz.cz) - zpravodajský a informační servis - Foglar a Rychlé šípy
Adresa článku: http://www.bohousek.cz/clanek-2018090011-jaroslav-foglar-a-spolocenska-dimenzia-premeny-cloveka.html