| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Prohlášení Sněmu dětí ČR pro životní prostředí

[ Autor: Napsali jste nám | zařazeno: 7. 6. 2002 | přečteno 517 ]

PROHLÁŠENÍ SNĚMU DĚTÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KE STAVU ZNEČIŠťOVÁNÍ OVZDUŠÍ V ROCE 2002 V letošním roce (2002) se Sněm dětí ČR pro životní prostředí (dále jen SDČR-ŽP) zabýval tématem „Vzduch, lidé a životní prostředí“. Pod vedením odborníků z ekologického sdružení Arnika a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti členové SDČR-ŽP prováděli pravidelná pozorování jimi vybrané části „Vzdušného oceánu“ na celém území ČR. V rámci devítidenního setkání si členové SDČR-ŽP prohlubovali znalosti o této problematice cyklem odborných přednášek. Nabyté znalosti využili v praxi - při průzkumech, pozorováních, měřeních, prezentacích na veřejnosti, komunikaci s úřady aj.Na základě získaných vědomostí a zkušeností se členové SDČR-ŽP usnesli na těchto závěrech: ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÝMI ZDROJI Na mnoha místech ČR jsou několikrát ročně překračovány emisní limity u průmyslových zdrojů znečištění ovzduší. Rozšiřováním průmyslových zdrojů znečištění v kombinaci se zastaralými filtračními zařízeními neschopnými dostatečně zachytit některé nebezpečné látky (dioxiny, PCB, benzen, těžké kovy aj.) dochází ke značnému znečišťování ovzduší. To se vztahuje především k chemickému průmyslu, hutnictví a spalování odpadů. Situace se sice postupně zlepšuje, ale stále zaostáváme za ostatními západoevropskými státy v množství vypouštěných nebezpečných látek. V některých případech dochází u spaloven odpadů až k 350 násobnému překročení evropské normy pro emise dioxinů. Je nutná montáž efektivních filtrů a další ekologizace výroby. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ DOPRAVOU Výrazná podpora automobilové dopravy je na úkor rozvoje ekologicky šetrných způsobů dopravy - železnice, cyklistiky apod. Například nárůst individuální automobilové dopravy v Praze vedl kupříkladu k tomu, že doprava se dnes podílí 77% na celkových emisích NOx. Několikanásobně vzrostla na několika místech intenzita dopravy (například v Praze v ulicích K Barrandovu na 241% či Jižní spojka na 211%). Stejně kritická je situace v řadě dalších měst České republiky. Přispívá k tomu také odliv cestujících MHD. Řešení proto vidíme ve větší podpoře hromadné dopravy obecně (například v úměrné ceně jízdného, obnově starého vozového parku, zlepšení průjezdnosti měst pro tramvaje, posílení MHD v dopravních špičkách atd.). Pomohlo by také budování nových cyklostezek a celkově větší podpora cyklistické dopravy. Od zátěže ovzduší výfukovými plyny z nákladní automobilové dopravy nám může pomoci její převedení na železnici. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ LOKÁLNÍMI TOPENIŠTI Obce byly nákladně plynofikovány a posléze byla cena plynu zvýšena natolik, že někteří obyvatelé vzhledem k finanční situaci jsou nuceni přejít znovu na vytápění uhlím. Některé obce stále nemají dostatečné finanční prostředky k zaplacení odborné studie volby vytápění ve své obci. Měla by se zvýšit podpora pro výstavbu zařízení na vytápění obnovitelnými zdroji a dotace na ně by měly být dostupnější. Rovněž je malá informovanost o možnostech využití obnovitelných zdrojů pro zásobování teplem. Ovzduší v obcích znečišťují také neukáznění občané spalující odpady v kamnech a na otevřených ohništích. Pravomoci obcí jsou v tomto ohledu nedostatečné. V této situaci by pomohla osvěta občanů o zdravotních důsledcích znečištění ovzduší toxickými látkami vznikajícími nedokonalým spalováním odpadů. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY Důsledkem vysokých emisí znečišťujících látek do ovzduší je přetrvávající problém tzv. kyselého deště, který zhoršuje zdravotní stav našich lesů. Že se nejedná o problém minulosti, dokazuje aktuální případ Orlických hor, kde došlo k hromadnému úhynu mladých smrků. Ozónovou vrstvu narušují látky jako freony, halony či metylbromid. Jejich používání v minulosti se projevuje současným zvětšováním ozónových děr. Podobným globálním problémem znečišťování atmosféry do budoucna se může stát tzv. skleníkový efekt. V současnosti je nutné v České republice zajistit kvalitní systém sběru a likvidace chladicích zařízení, která stále ještě obsahují látky poškozující ozónosféru. Dioxiny a další perzistentní organické látky se díky své chemické stálosti staly globální hrozbou životního prostředí. V již velice nízkých koncentracích způsobují poškození zdraví lidí - například poškozují imunitní a hormonální systém člověka a některé jsou karcinogenní. Tento problém se nevyhnul ani České republice. Například ve Spolaně Neratovice se až nyní řeší problém zamoření několika budov, půdy a podzemních vod, ke kterému došlo v letech 1965 - 68. Dekontaminace přijde až na 4 miliardy Kč, což je 4,5krát více než stát ročně vynaloží na podporu obnovitelných zdrojů energie. Toto je jen stručný výčet toho, jak Česká republika přispívá ke globálním problémům spojeným se znečišťováním ovzduší. PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Od začátku roku 2002 jsme se obrátili na významné znečišťovatele ovzduší v našem okolí v mnoha okresech České republiky. Ti nám často odmítli poskytnout informace o vypouštěných emisích s odůvodněním, že jde o obchodní tajemství. Některé podniky však námi žádané informace poskytli. Část podniků sdělila jen některé z požadovaných informací anebo nás odkázaly na orgány státní správy. Tyto problémy by vyřešil integrovaný registr znečišťování a zřízení informačního střediska, kde by občané získali potřebné údaje o míře znečišťování jednotlivými zdroji. Sepsali a potvrdili členové Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí 1. června 2002, Janov nad Nisou


Foglarovské výroky
„Vař se, vař, čajíčku - vždyť času už jenom chvilička a Rychlé šípy jsou tu co nevidět!!“ - Dlouhé Bidlo vařící uspávací čaj na schůzku s Rychlými šípy „na usmířenou“
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .