| STÍNADLA |
Bohousek Soutěžime s Bohouškem
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Bohoušek doporučuje
Počet návštěvníků
Počet návštěv od 29. 8. 2000
počet návštěv

Poklady skautské knihovny aneb Proměny skautské literatury 1912 – 2010: Probíhající výstavou v Nižboru krok za krokem

[ Autor: Václav Nosek - Windy | zařazeno: 27. 5. 2010 | přečteno 13765 ]

Historie naší skautské literatury je stará tak jako náš skauting sám. Přes trojí přerušení je naše literatura velmi bohatá a nemáme se před světem opravdu za co stydět, naopak máme být na co hrdí! Do našich knihovniček přibývají nové a nové tituly k těm, které jsme zdědili po předešlých generacích. Současná pro-dukce je poměrně snadno dostupná a sotva ji můžeme nazvat poklady – tím nemíním obsah, kvalitu – ale jejich historickou hodnotu, a tak je tato výstava zaměřena spíše do minulosti, ale samozřejmě zde vedle úplně prvních tisků naleznete i ty poslední.

První zmínka o skautingu se v Českém světě objevila již v říjnu 1908. Byla to jen fotografie anglických skautů a dost zkreslený popis svědčící o nedostatku informací o novém hnutí. Teprve osobní návštěva A. B. Svojsíka v Anglii v létě 1911, kdy „poznal skauting na vlastní oči“, přinesla správný pohled na nový směr výchovy mládeže. 15. prosince 1911 vyšel v Národních listech první článek „Feuilleton o výchově mladé Anglie“ – což byla vlastně cestovní zpráva o výpravě do Anglie a zároveň příprava na přednáškový cyklus pro nejširší veřejnost.

Prosincový Fejeton A. B. Svojsík rozšířil a tak 1. února 1912 vyšel tenký sešit Český skaut (s podtitulem Úvodem k nové národní naší instituci) jako první sva-zek Knihovny junáků – českých skautů. V květnu téhož roku to již byla „bible“ českého skautingu Základy junáctví, a pak následovaly další, ani 1. světová vál-ka vydávání skautského tisku nepřerušila.

Náš první skautský časopis – JUNÁK – spatřil světlo světa 15. ledna 1915 a od té doby vychází stále, ovšem s vynucenými přestávkami zákazu organizace. V závěru roku 1919 přibyl časopis pro činovníky – Vůdce – který rovněž dosud vychází, byť s obměnami názvu. Ústředních tištěných časopisů je více, ale velmi bohatý je i výčet regionálních, střediskových a hlavně oddílových časopisů. Jsem přesvědčen, že to nemá ve světě obdoby.

Vedle příruček a časopisů se můžeme pochlubit rozsáhlou skautskou beletrií. První skautské romány začaly vycházet počátkem dvacátých let, mezi ty nejkva-litnější jistě patří Skautská srdce od Jaroslava Nováka – Braťky, nebo Náš skau-tík Ladislava Tůmy, později Skautka Dana od Vlasty Štáflové. Pak se rozepsala řada dalších spisovatelů, hlavně ve třicátých letech bylo módní napsat skautský román, ale některé jsou opravdu naivní a svědčící o neznalosti podstaty skau-tingu. V té době však začaly vycházet knížky mladého vůdce, který opravdu dobře znal své chlapce (jak napsal i Svojsík) – Jaroslava Foglara.

Je již tradicí, že část každé výstavy v těchto prostorách je věnována nějaké významné osobnosti. Jsme přesvědčeni, že pro skautskou literaturu, jak časo-piseckou, tak v beletrii a příručkách, je tou osobností Jaroslav Foglar. Proto je mu – jeho literární činnosti – věnován poměrně velký prostor.

Výstava je uspořádána po určitých etapách nebo celcích, každopádně však zde nejde vystavit vše a proto musely exponáty projít výběrem. Vystaveny jsou naše nejstarší i novější příručky, je představen vývoj časopisů Skaut-Junák a Vůdce, v „klubovně“ naleznete ukázky regionálních a oddílových časopisů. Jsou zde ukázky tisků „mimosvazových“ organizací, např. Skautů DTJ, Junáků volnosti a dalších. Představeni jsou zde průkopníci woodcraftu – Miloš Seifert, a s ním i E. T. Seton. Také na naše exilové skauty jsme nezapomněli. Pro zajímavost jsou zařazeny v klubovně i skautské stezky, zpěvníky a divadelní hry. Nelze opo-minout část přebohaté produkce nedávného jubilanta – Miloše Zapletala, stejně jako jeho libereckého souputníka Míly Nevrlého.

Zvláštní kapitolou jsou skautské almanachy, které byly vydávány v průběhu let k nejrůznějším výročím. Pro srovnání představujeme na několika tabulích průřez od nejstarších předválečných almanachů až po současnost.

Beletrie, převážně předválečná, je tu představena ve větších souborech, pro-tože v mladších obdobích již mnoho beletrie nevycházelo, většinou šlo jen o re-edice. K významným spisovatelům posledních desetiletí patří již zmíněný Miloš Zapletal, ten se však věnoval hlavně příručkám. Jinak jde o ojedinělé tituly, mezi nimiž jsou i publikace velice kvalitní. Na současnou skautskou beletrii však stále čekáme.

Kuriózní je, že na překlad základní knihy skautingu – Scouting for Boys – jsme čekali až do roku 2007, kdy celý skautský svět oslavil 100 let světového skautingu. Proto je zde v několika vydáních k vidění i tato příručka.

Od 20. let minulého století se datují první pokusy o soupis skautské literatury. Rozhodli jsme se proto zmapovat a představit nejrůznější bibliografie a kata-logy, mezi nimiž nechybí slavná Nonniho práce z roku 1938, ani nejnovější Do-dýšova internetová databáze čítající přes 1000 položek.

Exponáty jsou sestaveny se sbírek br. Davida Koury – Dodýše, Václava Noska – Windyho a Miroslava Hopfingera – Jističe. Papírové poklady doplnil a na cel-kové expozici se aktivně podílel br. Michael Kučera – Bobr. Všichni čtyři jsou členy Klubu skautských sběratelů Junáka. Klub děkuje Institutu A. B. Svojsíka za poskytnuté prostory Skautského muzea na nižborském zámku a tak společně můžeme jak současné skautské generaci, tak pamětníkům a příznivcům, před-stavit v ukázkách přebohatou skautskou literaturu.

STOLETÍ ČESKÉHO SKAUTINGU JIŽ KLEPE NA DVEŘE!PRŮVODCE VÝSTAVOU „POKLADY SKAUTSKÉ KNIHOVNY“

Po vstupu do první místnosti Vás nejdříve upoutá velká prosklená skříň uprostřed. Právě v ní jsou umístěny naše nejstarší příručky, zejména ta úplně první „Český skaut“ ve dvou vydáních a pak jsou tu i slavné Základy junáctví, na kterou se ještě dnes někde skládají skautské sliby. Z přední strany jsou umístěny svazky Knihovny junáků - českých skautů a ze zadní strany pak Skautská knihovna, kterou začali vydávat Baden-Powellovi skauti (v letech 1919-1922 byli samostatní a pak se přihlásili do Svojsíkova Svazu skautů a pokračovali ve vydávání příruček společně).

Vlevo v rohu u okna stojí naše nejstarší vlajka, kterou v roce 1920 věnoval Svazu junáků-skautů RČS sám T. G. Masaryk.

Mezi okny je panel a vitrína věnovaná woodcraftu, protože český skauting vychází nejen ze skautingu Baden-Powellova, ale i z „lesní moudrosti“ založené ještě před vznikem skautingu americkým spisovatelem E. T. Setonem. U nás se woodcraft rozšířil více než v jiných zemích a k woodcraftu se hlásilo a hlásí hned několik organizací. Nejznámějším propagátorem Setonových myšlenek byl u nás Miloš Seifert a zřejmě nejznámější knižnicí z této oblasti je Walden z dvacátých let.

Rohová prosklená skříň představuje „kamelota“ distribuujícího předválečného Skauta Junáka. Na obrázku je titulní strana časopisu Skaut-Junák, kterou nakreslil Alfons Mucha pro ročníky 1928 až 1931.

V období dvacátých let u nás existovaly desítky skautských organizací. Publikace těch nejrozšířenějších „mimosvazových organizací“ jsou umístěny na panelu a ve vitríně vedle „kamelota“.

Ve vitríně vpravo dveří jsou ukázky skautské beletrie první republiky. Nejstarší a jeden z nejkvalitnějších je uprostřed román Jaroslava Nováka Skautská srdce (ve dvou vydáních). Některé ty románky jsou poplatné době, jsou naivní, ale najdou se mezi nimi i nadčasové a kvalitnější, které se dočkaly reedic, dokonce i v posledním dvacetiletí. Nad touto vitrínou je panel s různými tištěnými časopisy větších organizačních celků (župy, oblasti, atp.). Na druhém panelu jsou další příručky z období do roku 1940, mimo dvou základních knižnic umístěných v centrální skříni.

Vpravo vstupu do chodby ve velké zasklené skříni je improvizovaná knihařská dílna s ukázkou postupné vazby knih a knihařského nářadí. Vedle na panelu je prvorepubliková edice Junákova dílna a právě jedna z nich se nazývá Zručný knihař, která podala návod jak si svázat časopisy a knihy.

Naproti vedle vstupu do spojovací chodby je prosklená skříň tradičně věnovaná „skautské osobnosti“. Jelikož celá výstava je o skautské literatuře, tak bezesporu nejznámější osobností je Jaroslav Foglar – Jestřáb. Zde je vystavena jeho úplně první vydaná kniha Přístav volá a pak poslední svazek jeho Sebraných spisů Tábor ve Sluneční zátoce. Uprostřed jsou všechna skautská vyznamenání, která Jestřáb obdržel. Dole je sbírka „foglarovských“ odznaků.

Foglarovi je věnována i celá spojovací chodba. Na panelech jsou ukázky časopisů do kterých psal, nebo se přímo podílel na jejich tvorbě. Jsou zde ukázky korespondence s kluby ze třicátých a čtyřicátých let a jeden panel je věnován časopisům, které v průběhu let vydávala Foglarova Dvojka. Na jednom z panelů jsou současné kartičky Sdružení přátel Jaroslava Foglara, s ukázkami různých vydání foglarovek. Ve velké prosklené skříni jsou různé atributy spojené s Foglarem – malá ukázka různých ježků v kleci, všech 13 barevných bobříků, různá vydání Hochů od bobří řeky (hlavně zahraniční), dekret a medaile mistryně světa ve vyjímání ježka z klece. Za pozornost stojí i foglarovka vydaná v Braillově písmu a emise známky Rychlé šípy vydané v roce 2007 k Foglarovým stým narozeninám.

Vcházíme do další místnosti – galerie. Po pravé straně je představen časopis Skaut-Junák od prvního ročníku z roku 1915 do současnosti – od každého ročníku jedno číslo. Samozřejmě nechybí první číslo (vlastně dvojčíslo), které vyšlo 15. ledna 1915. Následuje druhý nejdůležitější časopis Vůdce – později Činovník a také Skauting či Skautský svět. Část mezi okny je věnována exilovému skautingu. V dobách zákazu skautingu u nás doma v zahraničí naši krajané skautovali a vydávali si svoje příručky.

Po levé straně je panel věnovaný publikacím katolických skautů, dále pak zpěvníky, divadelní hry, následují 3 panely vývoje stezek a pak publikace Západočeské oblasti. Ve zbývajícím rohu jsou 3 panely s ukázkami almanachů, kterých však existuje několik set.

Uprostřed galerie je ve dvou vitrínách poválečná beletrie, z let 1968 – 70 a současná. Ve druhé pak příručky vydané po roce 1990. Zde je také ukázka starého italského překladu světové skautské „bible“ Skauting for Boys a novější české překlady.

Nakonec vstoupíme do „klubovny“. Levá strana je věnovaná současné liberecké dvojici Miloš Zapletal a Miloslav Nevrlý. Je tu představena jak časopisecká, tak knižní část jejich tvorby, samozřejmě publikací a vydání je ve skutečnosti mnohem rozsáhlejší celek.

Po pravé straně jsou na panelech představeny oddílové, střediskové – regionální časopisy. Těch existuje mnoho v různých počtech a provedení – podle možností vydávajících od těch nejstarších z „první republiky“ až po časopisky téměř současné, vydávané po poslední obnově v roce 1990.

Poslední panel je věnován ukázkám soupisů skautské literatury – Skautské bibliografie, které jsou důležité pro sběratele a badatele v této oblasti skautského světa.

Na výstavě je umístěna řada zajímavých publikaci z různých dob, ale rozhodně se sem nevešlo vše co skauti vydali (nebo bylo pro skauty vydáno). Bohužel řada „pokladů“ se prostě nevešla a byla vyřazena ještě při výběru doma, nebo dokonce přivezena sem, ale nakonec opět odvezena domů. Téměř všechny exponáty na této výstavě pocházejí ze dvou soukromých sbírek sběratelů. Oba svorně konstatovali: „skautské muzeum je plné, a doma to ve skříních a krabicích ani není moc znát!“

Klub skautských sběratelů Junáka, Skautský institut A. B. Svojsíka a Skautské muzeum na zámku Nižbor vás srdečně zvou na výstavu Poklady skautské knihovny aneb Proměny skautské literatury 1912 – 2010.
Vystaveny jsou příručky, časopisy, beletrie a další zajímavé materiály. Část výstavy je věnována Jaroslavu Foglarovi.
Výstava dokumentuje blížící se stoleté výročí našeho skautingu.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo 1. 5. 2010 v 11 hodin a výstava pokračuje až do konce sezóny v říjnu 2010.
Skautské muzeum - zámek Nižbor (Středočeský kraj, okres Beroun) je otevřeno: květen, červen, září, říjen: v sobotu a v neděli 10.00-17.00
Hromadné návštěvy jsou možné i ve všední den po dohodě na tel.: 311 693 100.
červenec, srpen: každý den 9.00-18.00.
Vlakové spojení: Beroun – Nižbor (ve směru na Rakovník).
Info: www.celticeurope.cz, nizbor@celticeurope.cz


Foto: Milan Lebeda
Kliknutím na obrázky se jejich náhled zvětší.


Související článek:
Výstava Poklady skautské knihovny aneb Proměny skautské literatury 1912 – 2010 v Nižboru, z 16. 4. 2010 http://www.bohousek.cz/clanek-2010040008-vystava-poklady-skautske-knihovny-aneb-promeny-skautske-literatury-1912-2010-v-nizboru.htmlSouvisející články:
Pocta Rychlým šípům v Mělníku. Výstavu ve věži doprovodí řada akcí (23.01.2020)
Výstava Rychlé šípy probíhá na zámku v Šluknově (22.01.2020)
V Kostelci nad Černými lesy začíná výstava Jiří Filípek 50+ (14.07.2019)
65. výročí edice KOD – Knihy odvahy a dobrodružství připomene výstava v Opavě (05.07.2019)
Rumburk: Výstava S Foglarem v srdci (24.04.2019)
Jevíčko: Výstava Spojeni Foglarem (24.04.2019)
Za Foglarem a skauty do Kadaně. Výstava ze sbírek Františka Doktora (24.02.2019)
Praha-Kbely: Rychlé šípy slaví 80. narozeniny (13.11.2018)
Výstava Dobrodružství na papíře Jiřího Filípka otevřena do 11. června (05.06.2018)
Výstava pocta Rychlým šípům v pražské Galerii Lucerna začíná 22. května (20.05.2018)
Dobrodružství na papíře. Výstava Jiřího Filípka v Poštovní minigalerii v Praze začne 9. května (25.04.2018)
Žďárský deník (2. 4. 2018): Ledečský hrad se poprvé v nové sezóně otevřel návštěvníkům (02.04.2018)
Výstava Gustav Krum (1924 - 2011) začíná v Jihlavě 9. 11. (08.11.2017)
Výstava Ježek v kleci od 13. září v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou (05.09.2017)
Krkonošský deník (25. 7. 2017): Pan Ježek v kleci. Sbírání hlavolamů přerostlo ve Foglarovo muzeum (27.07.2017)
Havlíčkobrodský deník (15. 7. 2017): Na ledečském hradě vzniká muzeum Jaroslava Foglara (26.07.2017)
Kersko hostí výstavu Václava Junka Nakreslil jsem slabikář (11.07.2017)
Výstava Zdeňka Buriana Pod dobrodružnou vlajkou od 30. 6. připomene ve Štramberku 110. výročí narození Jaroslava Foglara (26.06.2017)
Výstava Spojeni Foglarem 11.-14. 5. na veletrhu Svět knihy 2017 v Praze (11.05.2017)
Výstava Statečná srdce Václava Junka od 27. 4. v čakovickém zámku v Praze (28.04.2017)
Návrat Václava Junka do rodného Kladna. Začala výstava ilustrací dětských a dobrodružných knih (30.03.2017)
Červenáčkův táta má výstavu. Varnsdorf zve od 15. 3. na karikatury Jana Fischera, prvního kreslíře Rychlých šípů (08.03.2017)
Výstava Poklady malíře Gustava Kruma, imaginace dobrodružství od 7. 3. v Praze 8 (05.03.2017)
Staň se kreslířem Rychlých šípů v Národním muzeu v sobotu 22. 10. 2016 (20.10.2016)
Žili mezi námi – ulicím dali jména. Výstava v Černošicích připomene i Jaroslava Foglara (24.08.2016)
Ježek v kleci: Výstava Otto Ečera v Mělníku (05.07.2016)
Motýl ve tváři Jaroslava Foglara – výstavka kreslíře Milana Tesleviče (14.01.2016)
Výstava Jaroslav Foglar a literatura 20. století v Moravské Třebové (19.11.2015)
Tajná přání Pavla Čecha v galerii Nového Města na Moravě (28.10.2015)
Jan Hora – Maugli chystá od 15. září výstavu kreseb v podzemí Prahy (06.09.2015)
Výstava Tajuplný svět Pavla Čecha do 30. 11. v Havlíčkově Brodě (29.10.2014)
Burian a Krum: Dvě letní výstavy ve Štramberku lákají dobrodružstvím (10.07.2014)
Razítko k 75. výročí Rychlých šípů i po celý rok 2014 v Infocentru Protivín (10.07.2014)
Výstava Jiřího Filípka představuje i foglarovskou tvorbu (18.06.2014)
Výstava Rychlé šípy slaví 75 let zahájena (14.12.2013)
Výstava Aleše Deutsche Splněná přání (08.12.2013)
Výstava Jaromíra Vraštila v Plzni 4.-28. 10. (15.09.2013)
19. výstava Hry a hlavolamy 12. - 15. 9. opět přinese herní zábavu (09.09.2013)
Výstava 95 let pošty českých skautů od 18. 9. v Poštovním muzeu v Praze (09.09.2013)
Výstava Rychlé šípy a tajemství létacího kola začíná 5. 6. v Praze (04.06.2013)
Výstava Signály z neznáma - Český komiks 1922 – 2012 v Praze (12.03.2013)
11 světů - současná česká ilustrace pro děti (14.02.2013)
Začíná výstava Pavla Čecha Našel jsem svazek klíčů, knoflík a kouzelné hodinky (10.12.2012)
Litomyšl zahájí výstavu To nejlepší z českého komiksu 1. poloviny 20. století (05.12.2012)
Lidovky.cz (11. 11. 2012): Vydejte se do Litomyšle. Na Ladu i Foglara (11.11.2012)
Indiáni obsadili Náprstkovo muzeum! Výstava Po stopě Karla Maye byla zahájena. (26.10.2012)
Přijďte otevřít novou výstavu Po stopě Karla Maye. Zváni jsou všichni dobrodruzi na indiánské odpoledne v Náprstkově muzeu 24. 10. (21.10.2012)
Výstava fotografií Aleše Deutsche Pojď se mnou tam (20.09.2012)
Dobrodružný svět Zdeňka Buriana v pražské galerii Moderna (17.09.2012)
Deník.cz (26. 8. 2012): Výstava o Foglarovi: Jestřáb jim radil, jak se vyhnout režimu (02.09.2012)
Výstava Rychlé šípy v Uherském Ostrohu začíná 2. 9. (31.08.2012)
18. výstava Hry a hlavolamy v září přinese novinky. Pro čtenáře Bohouška s ježkem v kleci vstup zdarma (31.08.2012)
Začíná výstava Jaroslav Foglar a Prachatice (21.08.2012)
Další jihočeská výstava o Jaroslavu Foglarovi začala v Protivíně (06.06.2012)
Hledá se mražená Nšoči. Výstava o Karlu Mayovi v proudu příprav (04.06.2012)
Výstava Jaroslav Foglar zvaný Jestřáb v Prachaticích začíná (01.06.2012)
Druhá jihočeská výstava Hry a hlavolamy 18.-19. 5. opět ve Vodňanech. S létacím kolem (13.05.2012)
S Rychlými šípy začíná výstava Sláva! Huráá! To nejlepší z českého komiksu 1. pol. 20. století (09.05.2012)
Štětináčova radost: 1. ročník výstavy potkanů a myšek Česká Myš 2012 (20.04.2012)
Výstava Milan Zezula, scénografický fenomén města Brna, představuje originálního ilustrátora foglarovek z nakladatelství Blok (05.03.2012)
Výroční rok Karla Maye potěší jeho příznivce výstavami (23.02.2012)
Skvosty skautské literatury. Výstava ke 100. výročí vydání prvních junáckých příruček (01.02.2012)
Jihočeské Prachatice letos ožijí připomínkou Jaroslava Foglara (25.01.2012)
Létací kolo Jana Tleskače v obchodním centru Futurum v Kolíně (11.11.2011)
Od Vostoku po Chvaly aneb 50 let vystřihovánek v ABC (04.11.2011)
Výstava Jaroslav Foglar a Prachatice se chystá na rok 2012 (08.09.2011)
17. Výstava Hry a hlavolamy přinese hromadné setkání ježků v kleci (04.09.2011)
Výstava v Náchodě ke sto letům založení Junáka: Skautský odkaz Jaroslava Foglara (04.09.2011)
Začíná výstava Rychlé šípy - Vzhůru do Stínadel! v Šlapanicích u Brna (31.05.2011)
První jihočeská výstava Hry a hlavolamy ve Vodňanech - městě okořeněném Záhadou hlavolamu (20.05.2011)
Létací kolo ze Záhady hlavolamu 1993 v muzeu automobilů Praga (16.05.2011)
Výstavy o bobrech na jihočeském zámku Ohrada připomínají i 13 bobříků a J. Foglara (02.05.2011)
Další výstava kreseb Milana Tesleviče v pražské „Osmě“ (05.02.2011)
Rychlé šípy na výstavě aneb Další ojedinělá expozice odkazu Jaroslava Foglara v Praze (02.09.2010)
Mazec = Čech, Grbavčic, Hnátek, Modlitba, Tučapský vystaví obrazy a fotografie v Brně (30.08.2010)
Praha1.cz: Rychlé šípy zavítají do Galerie Jedné věci (29.08.2010)
Změna termínu ukončení výstavy Poklady skautské knihovny v Nižboru (05.08.2010)
Papírová fantazie - další z výstav vystřihovánek a papírových modelů (05.08.2010)
V Bernarticích na Písecku se koná výstava o Jaroslavu Foglarovi (20.04.2010)
Výstava Poklady skautské knihovny aneb Proměny skautské literatury 1912 – 2010 v Nižboru (16.04.2010)
Výstava dobových skautských pohlednic Tak šel čas bude zahájena v Českých Budějovicích (19.02.2010)
Výstava Dobrodružné časopisy pro děti a mládež 1918-2009 probíhá v Ostravě (27.01.2010)
V Ostravě - Fifejdách začala výstava o dobrodružných časopisech (25.01.2010)
Výstava fotografií Holky od Bobří řeky (27.11.2009)
Velká výstava krále českého komiksu KÁJA SAUDEK & 60 s (11.11.2009)
Výstava věnovaná Jaroslavu Foglarovi bude otevřena v Klášterci nad Ohří (10.11.2009)
Výstava Jaroslav Foglar a jeho oddíl v Milevsku (13.10.2009)
Výstava výtvarníka Ladislava Ruska – Šamana v Praze (18.09.2009)
Největší výstava skautských pohlednic v Nižboru je prodloužena do října (11.08.2009)
Největší výstava skautských pohlednic v Nižboru (20.05.2009)
Pavel Čech: Chtěl bych jen týden malovat jako Burian (09.04.2009)
Kvíz ukázal, že Foglara znají i dnešní děti (07.04.2009)
1. podzemní výstava Pavla Čecha (28.10.2008)
Maxigalerie kreseb Milana Tesleviče (02.10.2008)
Pošta českých skautů - výroční turistická známka a výstava (02.10.2008)
Rychlé šípy s ježkem v kleci na 14. výstavě Hry a hlavolamy (12.09.2008)
Již 14. Výstava z cyklu Hry a hlavolamy 11. - 13. 9. v KD Vltavská (30.08.2008)
Podzimní výstava foglarovských kreseb Milana Tesleviče v Praze (18.08.2008)
Výstava Rychlé šípy v kraji pískovcových skal (26.09.2007)
Rychlé šípy na výstavě na hradě Vranov v Českém ráji (17.08.2007)
13. výstava z cyklu Hry a hlavolamy (17.08.2007)
Výstava F. A. Elstner cestovatel a spisovatel (17.08.2007)
V Českém Brodě byla zahájena výstava k 100. narozeninám Jaroslava Foglara (15.02.2007)
Gustav Krum vystavuje své ilustrace mayovek v německém Muzeu Karla Maye (21.11.2006)
Mladoboleslavský skauting oslavil devadesátku (06.06.2006)
Další výstava vystřihovánek a papírových modelů Papírové léto II. (01.06.2006)
Výstava v Plzni připomněla i Bohumila Konečného a nastartovala přípravu jeho rozsáhlejší expozice (15.03.2006)
Výstava Milana Tesleviče Když natočíme nejdelší osten … (23.02.2006)
Jaroslav Foglar v třebíčském „Větrníku“ (08.11.2005)
Zdál se mi sen o roce 2007 (21.04.2005)
Za Jestřábem na Kavčím plácku (03.03.2005)
Autor výstavy na Kavčím plácku bude vyprávět (26.02.2005)
Staré cesty malíře Pavla Čecha vedou i do Stínadel (29.11.2004)
Závěrečná výstava: Známý - neznámý Gustav Krum (27.10.2004)
10. jubilejní výstava hlavolamů klepe na dveře (03.09.2004)
10 ježků v kleci v prodeji na 10. výstavě hlavolamů (02.09.2004)
Výstava na počest Jaroslava Foglara na Praze 3 (06.08.2004)
Papírové léto připomíná také mladohlasatelskou Vlastu či ježka v kleci z ABC (23.07.2004)
Výprava do Starých Hradů u Libáně (17.10.2001)
Zoubkovaný Foglarův svět již za dva dny (19.09.2001)
Burian ve Vltavínu (16.05.2001)
Táborová expozice z archivu J. Foglara (05.05.2001)  Reklama
Foglarovské výroky
"Pomóóc --- spadl na mne meteor, či kýho výra... Dusí mne to, škrtí mne to... To není přece samosebou... Pomóóc..." - Básnidlo z Ostříží družiny.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
13 otázek - kvízy
Poslední komentáře
36 nebo 65 Kč?
"Předchozím diskutujícím zmiňovaný "nenápadný detail", zda se má v Tříkrálové cukrárně utratit předválečných mladohlasatelských 36 ... "
Tříkrálová cukrárna 2020
bez titulku
"Tak tady hodnotit raději nebudu. Na jednu stranu je ta knížka citlivá ( na rozdíl od té příšerné loňské experimentální od Akropolis ) a krás ... "
Vyjde nová kniha Pavla Čecha O Červenáčkovi
Kolik tedy utratit?
"Při plánování útraty v cukrárně je tady jeden malý nenápadný detail. V původním vydání příběhu v Mladém hlasateli požaduje cukrář 36 korun!"
Tříkrálová cukrárna 2020
Obrácená kresba
"Neviděl jsem, nevím nic o tom, knihu nemám, ale zdálo se mi, že jsem slyšel, že jedna paní povídala, že i v Červenáčkovi je také jedna kresb ... "
Vyjde nová kniha Pavla Čecha O Červenáčkovi
bez titulku
"Roy má pravdu,úžasná a povedená kniha,Pavle, děkujeme za ni. Jirka Filípek-Jeep."
Vyjde nová kniha Pavla Čecha O Červenáčkovi
O Červenáčkovi
"Teprve teď se mi dostala do rukou knížka Pavla Čecha O Červenáčkovi a byl jsem velice příjemně překvapen. Nejen výtvarným zpracováním, skvěl ... "
Vyjde nová kniha Pavla Čecha O Červenáčkovi
Tlachání o ničem, nebo o něčem?
"No právě: Kdosi vypustil (možná) kachnu o vadném výtisku, pak se toho chytli další "experti", že kdosi kdesi o tom povídal - a &qu ... "
Sběratelské vydání Hochů od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara
bez titulku
"Kdo by to byl řekl, že zmetek z tiskárny - pokud vůbec existuje - vzbudí takový rozruch..."
Sběratelské vydání Hochů od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara
Nepohnuli jsme se ani o píď
"Pro EMa: Jak to, že nikdo neprojevil o "raritní" výtisk knihy s jakousi-kterousi-bůhvíjakou obrácenou ilustrací zájem?! Nabízel js ... "
Sběratelské vydání Hochů od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara
Sraz 23. 1. 2020 ve 13hod. 13min.
"u hlavního vchodu Vinohradského hřbitova, kde je Jestřáb pochován."
Z prosincového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 12. 2019
setkani dne 23.1.2020
"Sraz je tedy 13.13 před hřbitovem, kde je Jestřáb pochován ?"
Z prosincového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 12. 2019
Vzpomínka na JF + JF a výprava k Památné rýze.
"Ve čtvrtek 23. 1. 2020 si Akademie Jaroslava Foglara vzpomínkovou akcí připomene památku Jaroslava Foglara a Jana Fischera. Následovat bude ... "
Z prosincového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 12. 2019
bez titulku
"Nikdo tu nepíše, nebo to nevidím, že by ten výtsik někdo chtěl. Jen řeči o raritě a sběratelské ceně, což je velmi pochybné, tohle není chyb ... "
Sběratelské vydání Hochů od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara
Tak se dostaňme k výsledku!
"Tak se, prosím, konečně dostaňme k výsledku diskuse: Ať ten, kdo vlastní zmiňovaný výtisk s obráceně vytištěnou ilustrací - nebo přesně ví ... "
Sběratelské vydání Hochů od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara
bez titulku
"Já bych nad tím tedy nepřemýšlel. Prostě má někdo omylem nějakou ilustraci otočenou, ale protože to tak rozhodně nemá každý, tak je podle mě ... "
Sběratelské vydání Hochů od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara
'vzhůru nohama'
"Nazdar, foglarovci! Stále promýšlím, která že ilustrace (obrázek či reprodukce obrazu Zdeňka Buriana) by to mohla být. Prosím tedy o infor ... "
Sběratelské vydání Hochů od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara
náklad
"Psal jsem na jestrabuv.obchod@skautskanadace.cz Nicméně koukám, že jste na stránkách už upravil počty ( nyní tam je 120 + 180). To už mi so ... "
19. a 20. vydání Hochů od Bobří řeky. Přetisk prvního časopiseckého vydání a sběratelský výtisk dle rukopisu prvního knižního vydání
naklad
"Nevím na jaký email jste psal, ale ke mě žádný takový dotaz pro nadaci nedoputoval. Váš dotaz je zde v diskusi zodpovězený o dva příspěvky v ... "
19. a 20. vydání Hochů od Bobří řeky. Přetisk prvního časopiseckého vydání a sběratelský výtisk dle rukopisu prvního knižního vydání
náklad
"Kolik tedy bylo vydáno kusů. Na webu skautské nadace je uvedeno 120ks červená a 200ks zelená. V knize je uvedeno 300ks celkem. Nějak mi ne ... "
19. a 20. vydání Hochů od Bobří řeky. Přetisk prvního časopiseckého vydání a sběratelský výtisk dle rukopisu prvního knižního vydání
Poděkování Bohouškovi
"Děkuji za pěkný článek připomínající Pluta. Byla to rychlá, pečlivá a jistě i náročná práce a to chci tedy ocenit."
Dozněly poslední kroky Vladimíra Pechara – Pluta
Program 112. K-AJF, středa 15. 1. 2020
"112. kolegium Akademie Jaroslava Foglara (současně jako řádná schůzka členů 48. klubu oldskautů Jestřábi, Praha) se uskuteční ve středu 15. ... "
Z prosincového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 12. 2019
Program 112. K-AJF, středa 15. 1. 2020
"112. kolegium Akademie Jaroslava Foglara (současně jako řádná schůzka členů 48. klubu oldskautů Jestřábi, Praha) se uskuteční ve středu 15. ... "
Z prosincového kolegia Akademie Jaroslava Foglara 11. 12. 2019
Ilustrace vzhůru nohama
"Jediné ilustrace, které mohou být vzhůru nohama, jsou kvaše na matné křídě, které se ručně vkládají a následně vlepují mezi jednotlivé složk ... "
Sběratelské vydání Hochů od Bobří řeky s ilustracemi Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara
Rychlé šípy a pivo
"Petře Koubo, děkujeme za věcný komentář, ovšem na nejbližším kolegiu AJF, (středa 15. 1. 2020 v 18 hod v klubovně v Bělehradské 51) přednesu ... "
Tříkrálová cukrárna 2020
ZET slaví
"Připomeňme si dnešní 90. narozeniny skvělého spisovatele Miloše Zapletala-Zeta z Liberce (pondělí 13. 1.). Kamaráde Zete vše nejlepší do dal ... "
Skautská pošta připomenula originálním způsobem život a dílo Jaroslava Foglara

reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .