| STÍNADLA |
Bohousek
Rubriky
Nejčtenější články vydané v posledních 30 dnech
Prahou Jaroslava Foglara

Bydliště
Pracoviště
Klubovny
Tábořiště
Místa inspirace

Foglarovský svět
Tipy a vzpomínky pište na info@bohousek.cz, předmět: Prahou Jaroslava Foglara
Foglarovky
Bohoušek doporučuje

Jestřábova ulice v hlavním městě

[ Autor: Tomáš Szennai - Tom-Set | zařazeno: 16. 6. 2003 | přečteno 3337 ]

Tomáš Szennai Tom-Set (člen pražské pobočky SPJF a tajemník Pražské rady Junáka) sepsal povídání o tom, co vše bylo nutno udělat pro to, aby byla jedna z pražských ulic pojmenována po Jaroslavu Foglarovi. V lednový pátek 22., léta páně 1999 přinesly noviny smutnou zprávu, že srdce velkého znalce dětské duše dotlouklo. Tentokrát, žel, byla zpráva o úmrtí spisovatele Jaroslava Foglara pravdivá. 2. února se s Jestřábem přišli rozloučit i skauti ze 43. oddílu 53. střediska z Vysočan. A právě na schůzce vlčat ze 43. smečky Rosomáci a 227. KBS Rosomáci od Rokytky vznikl návrh na pojmenování jedné z ulic v Praze po J. Foglarovi. Se sepsáním vypomohl oddílový vůdce Tom-Set a dopis za generaci nejmladších Foglarových čtenářů podepsal tehdejší šestník Dan – Lef. Již 28. ledna 1999 byl návrh doručen předsedovi místopisné komise, tehdejšímu radnímu ing. J. Tomčíkovi a na příslušný odbor Magistrátu. Dopis byl prvně publikován ve 4. čísle oddílového časopisu ŘEV v únoru t. r. Návrh na ulici Jaroslava Foglara následně podpořila i Pražská rada Junáka a záměr byl záhy publikován ve skautských časopisech. Dalšího vyřizování se ujal Tom-Set, oddílový vůdce a později tajemník Pražské rady Junáka, který byl v té době členem Zastupitelstva hl. m. Prahy a působil od počátku r. 1999 i v místopisné komisi. Představa, že vbrzku bude některá z pražských ulic nésti jméno legendárního skautského vůdce se však postupně vzdalovala… Pojmenování ulic a veřejných prostranství v Praze má poměrně „přísná“ pravidla a psané i nepsané, leč ustálené, zvyklosti. Ani v případě J. Foglara se nemohla očekávat výjimka, i když

vhodnost takového pojmenování od počátku nebyla zpochybňována. Předně platí, že po osobnosti se ulice pojmenovává nejdříve po třech letech od úmrtí. Přesto, že v případě Jestřába bylo dohodnuto, že tato „prověrka časem“ nebude uplatňována, nakonec přirozenou cestou k tomu stejně došlo… Pochopitelně, že dobrým zdůvodněním byl i fakt, že Zastupitelstvo hl m. Prahy r. 1994 (27. dubna) Jestřábovi udělilo čestné občanství. Dalo by se tedy předpokládat, že snáze bude dosaženo výběru vhodné ulice k zvěčnění spisovatelova jména. Na druhou stranu počínající soudní spory o Foglarovo dědictví a znovu a znovu se vynořující mediální polemiky na téma zanesení Foglarova jména do svazků StB nenastolovaly tu nejpřátelštější atmosféru pro zviditelnění a připomenutí Foglarova odkazu. Druhou zásadou, která musela být dodržena, že již není možné přejmenovávat některou ze stávajících ulic: např. kde bydlel, nebo které jsou spjaty s Foglarovým životem či dílem. Dohodnuto tedy bylo, že Jestřábovo jméno se použije pro vhodnou nově vznikající ulici, která by alespoň odvozeně měla vztah k činnosti J. Foglara. Logicky se proto pozornost zaměřila k Prokopskému údolí, které je nesmazatelně spjato s Jestřábem a mnoha výpravami i tradičními podniky skautského oddílu Dvojka, Hochů od Bobří řeky. V neposlední řadě je další podmínkou pro pojmenování ulic v Praze i ten fakt, že musí jít skutečně o veřejné prostranství, komunikaci; pojmenování nesmí být samoúčelné, ale sloužit k orientaci a též z důvodů „adresy“ pro okolní zástavbu. Takové možnosti ale nejbližší okolí „Prokopáku“ neskýtalo… a čas plynul. Dlužno dodat, že na pojmenování v hlavním městě „čeká“ řada vynikajících českých i světových osobností a i při stavebním boomu v Praze je roční přírůstek nových ulic značně omezený… Jak plynuly měsíce, už jsme si říkali, že zkusíme třeba neutrální název „Jestřábová“, třeba poblíž ZOO, a jen my - zasvěcení do přezdívek - bychom věděli, o kterého Jestřába jde. A když ani to nevyjde, byli jsme s iniciátory - vlčaty ze 43. oddílu, kteří mezi tím vyrůstali ve skauty, připraveni k poupravení názvu ulice nedaleko naší klubovny. Ve Vysočanech je léta letoucí opomenutá Jeřábová ulice, a tak jsme si říkali, že by stačilo doplnit, vložit písmena st… První zmínka o projednávání podnětu v místopisné komisi městské rady je z 11. února 2000. Zmíněna byla možnost Foglarovo jméno užít pro novou komunikaci v lokalitě mezi Vrchlického a Mahenovou ulicí, což se ale nesetkalo s podporou.. Projednávání názvu dostává v místopisné komisi spád až počátkem r. 2002. Na jednání Pražské pobočky SPJF byla vytipována komunikace přímo v Prokopském údolí. Cesta, která vede podél Dalejského potoka a v úseku k lomu (Opatřilka), kde J. Foglar hrával s oddílem hry, by mohla nést jeho jméno. Tento návrh s mapovým zákresem tlumočil neprodleně Tom-Set na jednání místopisné komise. Zaznamenáno je to v jednání komise z 11. 3. resp. 8. 4. 2002, kdy je Foglarovo jméno též zaneseno do aktualizovaného seznamu osobností, vybraných pro pojmenování veřejných prostranství v hlavním městě. Těch je ovšem přes čtyři desítky…. Znovu se jedná o Foglarově ulici v Prokopském údolí na zasedání 13. 5. K vytipované cestě je zaujato stanovisko, které je závislé na prověření odb. dopravy (o jakou komunikaci se jedná, zdali je vůbec evidována a zařazena do pasportu). Obdobně se v té době nedaří s návrhem, rovněž podaným v r. 1999, na Skautskou ulici. S ohledem na v červnu t. r. vrcholící oslavy 90 let skautingu v Čechách, je již zjevné, že ani toto se nepodaří, nestihne, byť v tomto případě byly nároky na výběr komunikace a lokalitu zcela minimalizovány… Na zasedání místopisné komise, 10. 6., se znovu jedná o ulici J. Foglara v Prokopském údolí. Nicméně konečné rozhodnutí je odloženo. Dle podkladů od dopraváků by Jestřábovo jméno mohlo být zaneseno na komunikaci, která vede západně od Opatřilky ven z Prokopského údolí. Jde ale pouze o cestu pro pěší, která teprve v budoucnosti může doznat technických změn, které by opravňovaly k užití označení „ulice“ a tím i pojmenování… Nastávající letní měsíce ovšem znamenají další průtah, a tak jak stoupá nervozita, stihne-li se roku 2002 (kdy končí volební období) pojmenování, začala v srpnu stoupat voda a i pro pracovníky magistrátu vyvstávají jiné priority. Navíc dochází k definitivnímu upuštění od pojmenování vytipovaných komunikací v Prokopáku. Svým charakterem skutečně nejde o ulice či silnice, splněna není ani podmínka, že by v blízkosti byla stavení, která potřebují vytvoření, pojmenování ulice pro evidenci a orientaci. Zjištěná skutečnost, že ani charakter veřejného prostranství zde není zaručen, když část pozemků je v soukromém vlastnictví, definitivně ruší půl roku rozpracovaný záměr! Zdá se, že vše je na začátku, navíc po povodních a před volbami. Naštěstí je na městské části zasílán od místopisné komise aktualizovaný seznam osobností k inspiraci a výběru pro pojmenování. T. Szennai proto doporučuje, aby seznam obsahoval i jméno J. Foglara a byl zaslán na MČ Praha 13. Tedy jednu z nejblíže položených MČ, kde navíc probíhá výstavba a tedy potřeba pojmenování komunikací. Navíc zde na sklonku voleb. období starostuje ing. Petr Bratský, mezi skauty zvaný Bráca, u něhož lze předpokládat podporu návrhu. Rada městské části Praha 13 na tento podnět z magistrátu reagovala pozitivně. Dne 24. 9. 2002 přijala usnesení č. 787, kterým schválila, aby jedna z nových ulic v lokalitě Velká Ohrada, konkr. pro 10 nových domů v blízkosti Rotavské ul., nesla jméno Jaroslava Foglara. Starostovi bylo uloženo, aby do 31. 12. 2002 byl návrh předán místopisné komisi. Ten byl pochopitelně zaslán dříve, a tak ještě 14. října, na posledním zasedání místopisné komise v daném volebním období mohlo být v zápise konstatováno, „že pojmenování ulice po Jaroslavu Foglarovi by mohlo být v dohledné době aktuální.“ Při jednání komise se ale ukázalo, že bude nutno znovu jednat s úřadem MČ Praha 13, neboť přijaté usnesení, jakkoliv vstřícné, nedoprovází podrobnější zákres či upřesnění o jakou novou komunikaci půjde… Jen na okraj poznámku, usnesení Rady MČ Praha 13 bylo zdůvodněno, že „...zde JF v mládí často trampoval.“ …Ale což, hlavně, že se dobrá věc podařila a důvodovou zprávu asi nepsal skaut či foglarovec. My jsme se zase nezmiňovali o té další symbolice s „13“… Zatímco se upřesňuje orientace ulice, vyvstal další problém. Zdál by se podružný, ale přeci jen, jak bude znít výsledný název? Foglarova ulice nebo ulice Jaroslava Foglara . Je jasné, že všichni kteří za návrhem dosud stáli, si přáli název nezkrácený. Nicméně již léta platí pravidlo, že městské ul. názvosloví by mělo být co nejkratší, a tak i u osobností veřejného života se pro všeobecnou známost používá jen příjmení. A jen v případech, kdy by mohlo dojít k záměně se použije i křestní. Záměna u JF ovšem předpokládána nebyla. Před touto poslední překážkou již pomalu rezignuje původní iniciátor Tom-Set, ale kamarád z ČTU a představitel Pražské pobočky SPJF Alpín dává dohromady podpůrná stanoviska a vyjádření, která zasílá na magistrát ve snaze o nezkrácenou verzi názvu. S tímto podnětem se komise zabývá ještě 11. listopadu, hned jako prvý bod jednání. Leč stanovisko odborné komise je zamítavé, tedy pro kratší návrh Foglarova ulice.
1. 11. 2002 končí volební období, budou se měnit rady a zastupitelstva, končí a mění se všechny komise, též místopisná, která je rozhodujícím poradním orgánem Rady hl. m. Prahy. Obava, že se celá procedura znovu protáhne, neboť noví zastupitelé se teprve budou s problematikou seznamovat, je na místě. Procedura pojmenování je taková, že výlučným schvalovatelem názvů veř. prostranství je Rada hl. m. Prahy, podklady projednává již zmíněná komise a s návrhem musí být vždy srozuměna dotčená městská část. Na sklonku volebního období, ke konci r. 2002 se téměř vše dojednalo, přesto se to v roce vyhlášeném jako „Rok Jaroslava Foglara“, u příležitosti nedožitých 95. narozenin, nestihlo. Chybělo málo.
Příslušný magistrátní odbor návrhy k pojmenování předkládá městské radě několikrát do roka, cca v čtvrtletních intervalech. Dle aktuální potřeby a vždy, když se nahromadí větší množství nových změn v uličním názvosloví. A tak jsme se dočkali! Od prvého dopisu z 22. ledna 1999 uplynuly netrpělivé čtyři roky (co je to v porovnání s desetiletími, kdy spisovatel čekal na vydávání svých knih…) a 4. března léta páně 2003 schválila městská rada ulici Jaroslava Foglara! Díky pochopení pracovníků přísl. odboru byl předložen nezkrácený název, usnesení nese číslo 237 a mezi desítkami názvů nových ulic se dočtete i o ulici Jaroslava Foglara. Vzniká v k. ú. Stodůlky na území MČ Praha 13. Jestřábovu uličku nenajdete ve Stínadlech, ale v nové zástavbě: „Vychází jihozápadním směrem z ul. Tlumačovské západně od křižovatky s ul. Rotavskou, stáčí se k západu, lomí se k jihu a dále se okolo vodní nádrže lomí k východu. Slepě končí.“, tolik zcela úřední popis, ne zcela nejšťastnější, ale na druhou stranu, není to jak literární odkaz k hledání čehosi tajemného…? Nutno dodat, že mnohý by si dokázal vybrat (a přát Jestřábovi) okázalejší ulici či jiné místo, ale snad tento obšírný popis objasňuje, že odklad a další hledání, by nemuselo vést k zdárnému a hlavně včasnému konci! Dle informace ing. Peterky z Občansko-správního odboru MHMP z 15. 5. je již uliční tabule zhotovena a chystá se osazení v nejbližších dnech. Snad se při té příležitosti sejdou mnozí příznivci Jestřába a jeho díla, i ti, kteří podporou návrhu věc dotáhli do zdárného konce. P. S. Jen doufám, že smaltovaná cedule „ul. Jaroslava Foglara“ nebude mezi sběrateli tak vyhledávaná, že začne mizet… Obávám se, aby pak magistrát stále nové a nové zhotovování nezačal účtovat Pražské pobočce SPJF. (Tento text byl otištěn v jarním TAM-TAMu pražské pobočky SPJF v dubnu 2003)

Související články:
Vyšel Pobočník PP SPJF č. 2/2024 (18.03.2024)
Pražská pobočka SPJF připomene výročí úmrtí Jaroslava Foglara pietní vzpomínkou (22.01.2024)
Členy pražské pobočky SPJF nově informoval Pobočník (11.01.2024)
Třicet naplněných let Pražské pobočky SPJF. Pojďme spolu s ní zažívat další nové příběhy (26.09.2023)
Pražské pobočce SPJF je 30 let (25.09.2023)
Razítko 30 let Pražské pobočky SPJF (18.06.2023)
Nové vedení Pražské pobočky SPJF bude hledat nové způsoby a formy činnosti (13.06.2023)
Pražská pobočka SPJF pokračuje v činnosti bez právní subjektivity (13.06.2023)
K 30. výročí Pražské pobočky SPJF byly vydány magnetky, placka a speciální publikace (10.06.2023)
Podrobnější informace k aktuální situaci v Pobočném spolku SPJF – Pražské pobočce (09.06.2023)
Členové rozhodnou o budoucnosti Pražské pobočky SPJF (29.05.2023)
Složitá situace v Pražské pobočce SPJF (23.04.2023)
Tříkrálová cukrárna 2023 (29.12.2022)
Byt Jaroslava Foglara - pátračka a kimovka (22.05.2022)
Stínadla v Chuchli (06.04.2022)
Pobočky SPJF: Praha (08.02.2022)
Hrajeme a cvičíme s pražskou pobočkou SPJF (01.02.2022)
Dnes je Tříkrálová cukrárna 2021 (06.01.2021)
Tříkrálová cukrárna 2021 aneb Toušáme že dvou doma! (01.01.2021)
Druhá otevřená porada Pražské pobočky SPJF (15.05.2019)
Tříkrálová cukrárna rozřešila „věčný“ rébus znalostí Rychlých šípů (24.01.2019)
Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara se setkají u Jestřábova hrobu (20.01.2019)
Členové pražské pobočky SPJF se budou pravidelně setkávat (07.01.2019)
8. Výroční schůze Pražské pobočky SPJF (15.11.2018)
S Rychlými šípy na pražském Dni železnice 2018 (17.09.2018)
Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti (10.01.2018)
S Jestřábem v Holubníku 3. května: Foglarovské deskovky a další karetní a společenské hry (14.04.2017)
DYŠ JATO DOMA, TAT JATO DOMA - JÁ DOMA TOUŠÁM TATY DYCTY ŽE DVOU! (01.01.2017)
Tříkrálová cukrárna s Pražskou pobočkou SPJF (10.01.2016)
Pražská pobočka má nové vedení (23.06.2015)
Vánoce Tondy Pírka (26.12.2014)
Foglarovci v podzemí (01.02.2014)
Sedm statečných u rodného domu Jaroslava Foglara (06.07.2012)
Výroční schůze zvolila nové vedení Pražské pobočky SPJF (12.05.2012)
Rozruch vyvolalo 2. mezinárodní setkání sběratelů kartiček (12.05.2012)
Na Brdy za první láskou Jaroslava Foglara (02.05.2011)
Jak komunikovaly Rychlé šípy s novinami?, aneb poděkování za 10 let v Pražské pobočce SPJF (10.12.2010)
Informace o soutěži Hledáme Rychlé šípy byly zveřejněny v pražských tramvajích (AKTUALIZOVÁNO.) (05.12.2010)
Pražská pobočka přejmenována nebyla - členové na výroční schůzi návrh zamítli (09.05.2010)
Romantika v Lavóru (06.06.2009)
Budou v Praze sportovní akce o pohár Bobří stopy? (27.09.2008)
Pražská pobočka SPJF se chystá na 100. výročí narozenin Jaroslava Foglara (14.05.2006)
Pražská pobočka SPJF na Bambiriádě (21.05.2004)
Pražská pobočka si připomenula výročí 67. narozenin klubů (10.05.2004)
Velké změny v pražské pobočce SPJF (10.05.2004)
Na Den vítězství se sejdou čtenáři foglarovek (02.05.2004)
V Praze bude 2. foglarovská burza (14.04.2004)
Dětský filmový festival v Ostrově i ve foglarovském duchu (25.02.2004)
Jaká byla beseda v Chuchli? (13.02.2004)
Zimní přechod aneb „BRBi 2004“ (09.02.2004)
V Praze se konala pietní vzpomínka na Jaroslava Foglara (25.01.2004)
RYCHLÉ ŠÍPY NESTÁRNOU (24.10.2003)
BBC na Klamovce (06.06.2003)
Stínadla na bambiriádní Letné se rozrostla (29.05.2003)
Přijďte stavět Stínadla na Letnou (23.05.2003)
Pražská pobočka SPJF slaví výročí! (14.05.2003)
Praha je foglarovců ráj! (09.05.2003)
Ivančena 2003 - pot a kamení (30.04.2003)
V Praze bude BURZA FOGLAROVSKÝCH VĚCÍ (31.03.2003)
Ty brďo, na Brdech už pětatřicetkrát se skauty, letos i s Rychlými šípy a ... (04.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Kde jsou vaše Stínadla? - po řadě let oprášená úspěšná soutěž (01.02.2003)
Skautské Brdy s Rychlými šípy! (23.01.2003)
Z kroniky pražské pobočky SPJF v roce 2002 (27.12.2002)
Vzpomínání na Jestřába (21.10.2002)
Členové SPJF zakončí „Rok s Jaroslavem Foglarem“ (11.10.2002)
ŽALUDOVÝ DORT aneb Nultý ročník soutěže (19.09.2002)
Na Foglara se stála fronta! (06.07.2002)
Jaroslav Foglar na Pražském hradě! (03.07.2002)
Ahoj Jestřábe (20.06.2002)
Logo pražské pobočky SPJF je na světě (07.06.2002)
Pozvánka do klubovny Rychlých šípů (20.05.2002)
Poprvé se setkali členové pražské pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (08.05.2002)
Cestovatel Elstner na poště (08.04.2002)
Pošta razítkovala Batličku (13.02.2002)
Pražská pobočka Sdružení Jaroslava Foglara rozšířila v roce 2001 svoji činnost (06.01.2002)
Fotoalbum 1/00 (13.10.2000)Foglarovské výroky
„336 bedniček! U všech všudy, to je už hezká hromádka! Kde je budeme shánět, to nevím!“ - Pavel k Ludvovi po výpočtu pro stavbu chaty v Jezerní kotlině.
Vyhledávání
 
KNIHA NÁVŠTĚV
Bohouškovy trvalky
Výročí roku 2024
13 otázek - kvízy
Nejkomentovanější
reklama

* Bohouška připravuje redakce ve složení: Milan Lebeda - Alpín (vedoucí), Petr Molka - Best (webmaster), Tomáš Hromádka - Krizmen (redaktor). Bohoušek je připravován ve spolupráci s Pražskou pobočkou SPJF.
* Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce a vlastníků autorských práv. Bez souhlasu redakce nesmí být žádná část Bohouška publikována a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
* Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
* Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
* Zprávy, příspěvky a žádosti můžete poslat na .